אחות,
בא לך להתחיל להשקיע?

תקנון קורס אחיות להשקעות

 כללי

כל הכתוב בתקנון זה בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים, לפי העניין, ולהיפך. כותרות הסעיפים מיועדות לנוחיות ההתמצאות בלבד, אין בהן כדי להשפיע על תוכנם של הסעיפים ולא יסתמכו עליהן לצרכי פרשנות.

תנאי השתתפות

1 . תחולת התקנון ותוכניות הלימודים תקנון זה חל על כל הלומדות באחיות להשקעות; ללא תלות בשנה בה החלו ללמוד, אלא אם צוין אחרת

  1. רישום לקורס:

2.1 . הרישום לקורס אחיות להשקעות מתבצעים טלפונית ו/או אינטרנטית ומצריכים מילוי טופס הרשמה במייל או ידני עד תחילת מועד הקורס.

2.2 . פירוט הקורס יצוין בסילבוס המצ"ב לת הליך ההרשמה לקורס אותו תקבל התלמידה והוא מחייב את מייסדות הקורס.

2.3 . תלמידה תהיה רשאית לבטל את ההרשמה לקורס עד 14 יום לפני מועד תחילת הקורס ולקבל החזר כספי מלא.

  1. תנאי הרשמה והתחייבות:

3.1 . עלות ההרשמה לקורס מתייחסת אך ורק לכמות המפגשים הרשומה בסילבוס המפורסם מעת לעת.

3.2 . כל מוצר/שי רות אחר אותו תקבל התלמידה מעבר לאותם מפגשים ייחשב כבונוס בעבור ההרשמה לקורס.

3.3 . "אחיות להשקעות" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התוכן הלימודי בין שיעור לשיעור בקורס לפי ראות עיניה וזאת בלבד שהיא מספקת לתלמידים את המידע והתוכן הרלוונטי למהות הקורס אליו נרשמה התלמידה.

3.4 . "אחיות להשקעות" אינה מתחייבת לשיעורים עם מרצות ספיצפיות ושומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את המרצה מבלי הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.5 . "אחיות להשקעות" שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההרשמה לקורס לתלמידה וזאת בהודעה מוקדמת של 3 ימים וזאת מבלי שהתלמידה תינזק כלכלית.

  1. הגבלות ופרטיות:

4.1 . כל התוכן שמועבר בקורסים שייך לאחיות להשקעות בלבד וחל איסור להעביר או להשתמש בו שלא כמצוין בהסכם בין "אחיות להשקעות" לתלמידיה.

4.2 . הגישה שיקבלו המשתתפות לפרומים האינטרנטיים ולחומר המצולם הינם עבורם ועבורם בלבד והם אינם רשאים להעביר אותם לאיש.

4.3 . כל המצגות, הצילומים והחומר הלימודי הן לשימושה של התלמידה בלבד ואין להעבירו לאף צד שלישי וזאת מבלי אישור מראש ובכתב של "אחיות להשקעות".

4.4 . מיקום "אחיות להשקעות" והשיעורים הפרונטליים בה ככל שיהיו כאלו יוכלו להשתנות ממקום למקום וזאת בלבד שהם לא יתקיימו מחוץ לאזור המוגדר "אזור המרכז" (הרצליה עד ראשל"צ).

4.5 . "אחיות להשקעות" שומרת לעצמה את הזכות לדחות שיעור בהתאם לצרכיה וזאת מבלי שתפגע בתלמידה בכמות המפגשים.

4.6 . התנאים בהסכם זה הם התנאים הרלוונטיים ולפיהם תפעל "אחיות להשקעות", אלא אם יוצג בכתב אחרת.

4.7 . "אחיות להשקעות" לא אחראית על הגעת התלמידה למפגשים ועל דרכי הגעתה למכללה וזאת לרבות חניה או השתתפות כלשהי בנסיעות.

4.7.1.1 . למרות האמור "אחיות להשקעות" מפרסמת את דרכיה ההגעה למכללה ודואגת ככל האפשר להקל על דרכי ההגעה של תלמידיה לשיעורים/כנסים.

4.8 . "אחיות להשקעות" אינה אחראית על שיתופי פעולה מחוץ למסגרת המכללה והקורסים הן בין התלמידות למרצים או לכל גורם אחר.

4.8.1.1 . "אחיות להשקעות" ממליצה לתלמידיה לפנות בכל נושא הקשור לתחום הלימודים במישרין או בעקיפין קודם כל להנהלת "אחיות להשקעות" וליידע אותה בכל פעולה מול מרצה/ספק כלשהו.

4.9 . בכל אופן "אחיות להשקעות" מספקת חומר לימודי להעשרה פרטית בלבד , התוכן המועבר בשיעורים הינו תוכן לימודי פרטי ואין "אחיות להשקעות" אחראית בכל דרך או צורה כלשהי לפעולתו של התלמידה לרבות עסקאות כאלו ואחרות.

4.10 . מובהר לתלמידה כי האחראיות לכל עסקה או פעולה שיעשה בתחום הנלמד תהיה על אחריותה שלה בלבד .